CZĘŚCI ZDANIA:
1. Podmiot z orzeczeniem tworzą w zdaniu związek główny.
Podmiot - jest to część zdania, która nazywa wykonawcę czynności. Najczęściej odpowiada na pytania: kto? co? Wyróżniamy następujące rodzaje podmiotów:
- gramatyczny - wyrażony rzeczownikiem w mianowniku (odpowiada na pytania kto?co?), np. Zdolny artysta namalował bardzo piękny obraz.
- logiczny - wyrażony  rzeczownikiem w dopełniaczu (odpowiada na pytania kogo?czego?), np. Ani nie było wczoraj w szkole.
- domyślny - domyślamy się go z formy czasownika, np. Pojechaliśmy do Krakowa.(my), Pójdę do sklepu po zakupy. (ja)
- szeregowy - wyrażony kilkoma wyrazami, np. Tomek, Łukasz i Jakub grają w piłkę nożną.
- towarzyszący -  wyrażony dwoma rzeczownikami połączonymi przyimkiem "z", np. Tomek z Łukaszem poszli grać w piłkę.
Orzeczenie - określa czynności lub stany osób albo rzeczy. Wyróżniamy dwa typy orzeczeń:
- czasownikowe - wyrażone osobową formą czasownika, np. Jutro pojedziemy z dziadkiem do lasu na grzyby. Deszcz padał przez cały dzień.
- imienne - złożone z łącznika (osobowej formy czasowników: być, stać się, zostać) i orzecznika (innej części mowy), np. Ta książka jest interesująca. Ania w przyszłości zostanie aktorką.
2. Określenia:
Przydawka - określenie rzeczownika. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?, np.
sympatyczny człowiek (jaki?)
sukienka z bawełny (z czego?)
pięć lat (ile?)
ocean wspomnień (czego?)
ciekawa książka (jaka?)
Przydawka to najczęściej przymiotnik, liczebnik, wyrażenie przyimkowe lub rzeczownik.
Dopełnienie - określenie czasownika (rzadziej przymiotnika lub przysłówka). Odpowiada na pytania: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym? - odpowiada  na pytania przypadków oprócz mianownika i wołacza, np.
zapomniałam zeszytu (czego?)
poszłam z koleżanką ( z kim?)
kupiłam kwiaty (co?)
podarowałam przyjaciółce (komu?)
Dopełnienie to najczęściej rzeczownik lub zaimek rzeczowny.
Okolicznik - określenie czasownika. Wyróżniamy m.in. okoliczniki:
- miejsca (gdzie?skąd?dokąd?), np. jadę do Łodzi, wróciłam ze szkoły;
- czasu (kiedy? jak długo?), np. powstał w XIX wieku, pójdziemy we wtorek;
- sposobu (jak? w jaki sposób?), np. piszę starannie, opowiadał ciekawie;
- przyczyny (dlaczego? z jakiej przyczyny?), np. nie przyszedł z powodu choroby;
- celu ( po co? w jakim celu?), np. pojechał po gości;
W funkcji okoliczników najczęściej występują przysłówki.

 W zdaniu wyróżniamy grupę podmiotu (podmiot i wyrazy, które go określają) i grupę orzeczenia (orzeczenie i wyrazy, które je określają).
Trzej najlepsi przyjaciele | bawili się w ruinach średniowiecznego zamku.
grupa podmiotu                                     grupa orzeczenia

wykres

Liczba Gości

Odwiedza nas 169 gości oraz 0 użytkowników.

facebook like box joomla